Warning: Declaration of description_walkers::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/bagssv/petrakeevblog.pp.ua/wp-content/themes/healthwpnewwpthemes/lib/default-derwidget.php on line 74
Організація виховної роботи в Хорольській гімназії за моделлю «Навчальний заклад – школа сприяння здоров’ю » | Зональна школа новаторства Хорольського, Семенівського та Оржицького району

Організація виховної роботи в Хорольській гімназії за моделлю «Навчальний заклад – школа сприяння здоров’ю »

Здоров’я – найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання дітей. Тому школа повинна сприяти збереженню і зміцненню здоров’я дітей, навчити їх берегти і зміцнювати своє здоров’я.

У законіУкраїни про загальнусереднюосвітувідзначеносередзавданьосвітинапрям:

 1. Виконаннявимог Державного стандарту загальноїсередньоїосвіти, підготовкаучнів до подальшоїосвіти і трудовоїдіяльності.
 2. Вихованнясвідомогоставлення до свогоздоров’я та здоров’яіншихгромадян.

Головна мета

Формування в учнівсвідомогоставлення до свогоздоров’я, оволодінняжиттєвиминавичками здорового способу життя та безпечної для здоров’яповедінки, розвиток в учнівосновнихфізичнихякостей і руховихздібностей.

Роботу в напрямку створення Школи культури здоров’я гімназія розпочала в 2001 році. На даний період у гімназії відбулися такі зміни:

 1. Реформовано в гімназії культурно-освітнє та соціально-педагогічне середовище у від­повідності із Концепцією школи культури здоров’я.
 2. Реформована методична служба гімназії.

В її структурі з’явилися:

 • Творча група вчителів «Здоров’я» по вивченню та впровадженню нових здоров’язберігаючих технологій;
 • Служба моніторингу;
 • Інформаційно-видавничий центр;
 • Постійно діючий семінар «Інноваційні технології та методи впровадження особистісно—орієнтованого навчання».
 1. Створено, згідно з сучасними вимогами, кабінети культури здоров’я, ОБЖ, медичний кабінет, розширено фонди бібліотеки.
 2. Обладнано п’ять спортивних залів (два ігрових, м’який, тренажерний, гімнастичний), де відбуваються заняття спортивних секцій, секційшейпінгу (фітнесклас) для батьків та дітей старших класів.
 3. Розроблено «Щоденник гімназиста», до складу якого входить «Паспорт здоров’я». На підставі даних «Паспорту здоров’я» проводиться моніторинг стану здоров’я учнів гімназії. Організовано роботу університету) культури здоров’я для батьків гімназистів під девізом «Сім’я як основа формування культуриздоров’я».

Здоров’язберігаючий підхід в освіті забезпечує реалізацію моделі Школи культури здоров’я (ШКЗ), тобто школи, якій належить відігравати активну роль в духовному житті суспільства, тому що здоров’я сьогодні — це не тільки індивідуальна цінність окремої людини, це — багатство держа­ви, запорука її успіху та процвітання.

Методологічною основою Школи культури здоров’я є такі уявлення:

 • Людина знаходиться в постійному саморозвитку, стаючи суб’єктом власного життя;
 • Тільки в процесі духовного розвитку людина може придбати власну само визначе­ність;
 • Найвища цінність життя — здоров’я людини, за яке вона повинна відповідати сама і са­ма повинна підтримувати свій організм в здоровому стані;
 • Освіта — процес становлення і розвитку особистості в спеціально створеному природо-соціокультурному середовищі;
 • Школа ціленаправлено впливає на всі верстви населення, забезпечуючи активне фор­мування особистості дитини;
 • Учень — головний суб’єкт навчально-виховного процесу (його психологічний статус, характер поведінки, свідоме ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, що засноване на достатньому рівні санітарних нави­чок та санітарно — гігієнічних знань (див. додаток 10);
 • учень, учитель, батьки — рівноправні партнери здоров’язберігаючогонавчально — ви­ховного процесу;
 • учитель — найважливіший ресурс, від інтелекту та професіоналізму якого залежить якість освіти.

 

Структура школи сприяння здоров’ю:

 • Школа сприяння   здоров’ю   об’єднує   педагогічний,   учнівський   та   батьківський колективи гімназії.
 • Керівним органом школи сприяння  здоров’ю є  координаційна рада, яка колегіально визначає обсяг та зміст оздоровчо-освітніх заходів, відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та стану їх здоров’я.
 • Головою координаційної ради є директор гімназії.
 • Членами координаційної ради є заступники директора, вчителі біології, валеології, ОБЖД, медичний працівник, практичний психолог, керівник кафедри естетики та здорового способу    життя,    педагог-організатор,    представники    батьківського    комітету,    учнівського самоврядування, громадськості.

У гімназії впроваджується  особистісно-орієнтований підхід до навчально-виховного процесу, принципи якого відповідають основним цілям роботи закладу.

Концентрація роботи закладу  відбувається навколо таких важливих проблем:

 • самоцінність людського життя (фізичне, психічне, духовне здоров’я людини);
 • залежність стану здоров’я від природного середовища та від рівня розвитку суспільства;
 • рухова активність;
 • самореалізація і фізичне здоров’я людини;
 • основи гігієни;
 • культура харчування;
 • методи народної медицини;
 • долікарська допомога;
 • безпека життя у довкіллі;
 • формування внутрішнього захисту від шкідливих звичок;
 • здоров’я і краса;
 • про природу людини і статеве виховання (профілактика СНІДу, венеричних захворювань, раннього статевого життя підлітків, попередження вагітності неповнолітніх;
 • сімейне життя, спадковість і здоров’я;
 • засади національних оздоровчих систем;
 • духовний світ людини, його вплив на здоров’я;
 • основи психології людини.

 

Організаціявиховногопроцесу

Роботаспрямована на реалізаціюосновнихцілей:

 1. Формуваннякультуриздоров’я, настанови на потреби в здоровому способіжиттягімназистів, батьків, вчителів;
 2. Вихованнявшколярівлюбові до життя в усіхпроявах, домаганняусвідомлення того, щозначущішого і ціннішого, як життя і здоров’ялюдини,нічогонемає.

Формуючизмістосвіти, який направлений на реалізаціюосновної мети, вводимо:

а) три годинифізкультури з першогокласу;

б) двігодини на тижденьпозаурочних занять  з фізичноговиховання, якіпроводятьвчителіпочатковихкласів.

У формуванніфізично та психічнорозвиненоїособистостівелику роль відіграєорганізаціяпозакласноїроботи, а саме:

 1. проведення годин здоров’я;
 2. розучуваннявправранковоїгімнастики;
 3. виконаннязагальнорозвивальнихвправ;
 4. проведенняспортивних і рухливихігор;
 5. розучуванняфізкультхвилинок для проведенняїх на уроках;
 6. проведенняспортивнихзмагань та естафетміжкласами в паралелях;
 7. проведення великих спортивних свят.

Формування гармонійної особистості у виховній діяльності будується на принципах демократії, справедливості, співробітництва, затверджених концепцією роботи гімназії.

Основними напрямками виховної роботи по формуванню особистості є:

 • формування почуття національної самосвідомості;
 • усвідомлення принципів загальнолюдської моралі;
 • формування цивілізованого господаря життя;
 • розвиток художньо-естетичної культури;
 • усвідомлення принципів екологічної культури, гармонійності відносин з природою;
 • повноцінний фізичний розвиток , охорона і збереження здоров’я людини;
 • вивчення національних особливостей систем виховання здорового способу життя.
 • психолого-педагогічний всеобуч для батьків;
 • медичний лекторій;
 • залучення батьків до колективних творчих справ;
 • участь батьків у підготовці і проведенні спортивно-оздоровчих заходів;
 • робота піклувальної ради по забезпеченню матеріальної бази впровадження програми;
 • робота батьківського комітету із соціально неблагополучними сім’ями;
 • надання батькам медичних і психологічних консультацій.

Роботі по збереженню здоров’я сприяють систематичні діагностичні огляди, до яких залучаються працівники лікарні.

 1. Диспансерний огляд учнів.
 2. Антропометричні виміри.

на  основі результатів діагностичних тестувань:

 • проводиться розробка індивідуальних оздоровчих програм, а також надання консультацій вчителям фізичної культури по плануванню навантаження на уроці і під час тренувань;
 • розробляються рекомендації батькам щодо запровадження оздоровчих систем виховання у сім’ї, рекомендації щодо режиму харчування та забезпечення учнів гарячим харчуванням, дієтичним меню;
 • здійснюється профілактичний моніторинг, що носить базовий, проміжний і рубіжний характер, забезпечує дотримання нормативів фізичного й розумового навантаження, поєднання навчання і тренувань;
 • запроваджується програма “Пізнай себе сам”, що передбачає
 • формування навичок гігієни, само діагностики, психологічного самоконтролю;
 • володінні культурою спілкування;
 • знання основ раціонального харчування;
 • вміння надавати першу допомогу;
 • вміння організації рухового режиму.

 

Соціально-психологічна служба

Сьогодні, коли актуальним є питання гуманізації нашого суспільства, індивідуалізації навчання та динаміки розвитку дитини, функціонування та розвиток психологічної служби є вкрай необхідні.

Психологічна служба діє в системі освіти для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці.

Психологічна служба навчально-виховного закладу підпорядковується адміністративно – керівникові закладу, методично – керівникові психологічної служби відповідного рівня.

 

Психодіагностична робота

У результаті психодіагностики психолог розв’язує такі завдання:

 1. Виявляє готовність дитини до школи.
 2. Проводить дослідження структури, стану взаємостосунків і психологічного клімату в учнівських колективах.
 3. Проводить діагностику учнів з метою виявлення динаміки психічного розвитку особистості чи окремих її сторін (за ініціативою чи з дозволу самих учнів).
 4. Проводить дослідження здібностей, інтересів, нахилів з метою надання їм допомоги у професійному чи особистісному самовизначенні, формуванні профільних класів.
 5. Проводить діагностику учнів для визначення форм і з’ясування причин асоціальної поведінки безпритульництва, крадіжок, алкоголізму і токсикоманії, низької успішності тощо.
 6. Досліджує проблеми в педагогічному колективі.

 

Профілактична, корекційна та розвивальна робота з учнями.

Під час психопрофілактичної роботи психолог виконує такі функції:

 1. Надає допомогу вчителю і батькам в адаптації дітей до навчання в першому, п’ятому, десятому класах.
 2. Здійснює ранню профілактику педагогічної занедбаності дітей та підлітків, розробляє попереджувальні заходи щодо проблем СНІДу, наркоманії, паління, алкоголізму, ранньої вагітності тощо.
 3. Сприяє створенню психологічного клімату в навчальному закладі і в кожному з класів зокрема, здійснюючи аналіз міжособистісних стосунків на рівнях: учитель-учень, учень-учень, учитель-учитель, адміністрація-учитель.

 Рисунок12

Очікуванірезультати

 1. Позитивнеставлення до збереженняжиття і зміцненняздоров’я.
 2. Сформованіосновніжиттєвінавичкищодо здорового способу життя та безпечноїповедінки.
 3. Існування потребу в здоров’ї як важливоїжиттєвоїцінності.
 4. Сформованістьосновнихфізичнихякостей та руховихздібностей.
 5. Сталий інтерестазвички до занять фізичнимивправами.
 6. Наявність елементарнихзнань у галузіфізичноїкультури, гігієни та здорового способу життя.
 7. Уміння і навичкивикористанняфізичнихвправ для запобіганняпорушенняпостави, зняттявтоми;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>